Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie

Klauzula informacyjna i warunki zgłoszenia na formę doskonalenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie, pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: sekretariat-poradnia@poradnia.olawa.pl,
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) wystawienia zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikająca z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
b) kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO – przetwarzanie danych w postaci numeru telefonu, adres e-mail, adresu korespondencji lub miejsca pracy odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, która ma charakter dobrowolny.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem przetwarzają jego dane,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, urząd skarbowy, dostawca oprogramowania dziedzinowego,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z prawa do cofnięcia zgody, dane kontaktowe zostaną usunięte niezwłocznie,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli dane przetwarzane były na jej podstawie.
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
9. Podanie danych wymaganych przepisami tj. imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia jest niezbędne do wydania zaświadczenia ukończenia formy doskonalenia. Brak zaświadczenia jest konsekwencją niepodania danych. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne,
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
WARUNKI ZGŁOSZENIA:
1. Warunkiem uczestnictwa w formie doskonalenia jest przesłanie zgłoszenia faksem pod numer: 71 303-39-23 lub mailem (po wcześniejszym zeskanowaniu), na adres: sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl
2. O terminie formy doskonalenia Zostaną Państwo poinformowani najpóźniej 7 dni przed planowaną datą realizacji.
3. W przypadku płatnej formy doskonalenia wpłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe, wskazane na rachunku otrzymanym w dniu szkolenia/warsztatu.
4. Rezygnacja z udziału w formie doskonalenia musi nastąpić w formie pisemnej faksem na numer: 71 303-39-23 lub mailem na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia / warsztatu.
Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100% .
Nieobecność na szkoleniu/ warsztacie nie zwalnia z dokonania opłaty.
5. W przypadku odwołania szkolenia/warsztatu z powodów organizacyjnych lub z powodów niezależnych od organizatora, jednostce zgłaszającej zostanie zaproponowany inny termin.