Procedura postępowania w kontakcie z klientem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Oławie w czasie ogłoszonego stanu epidemii na terenie kraju spowodowanego wirusem SARS-CoV-2

Cel i przedmiot procedury

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w kontakcie z klientem oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci i osób dorosłych wirusem SARS-CoV2.
 2. Przedmiotem procedury jest określenie warunków bezpiecznego przeprowadzania wizyt  diagnostycznych i terapeutycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie
  w sytuacji panującej epidemii.

Zasady ogólne

 1. Wnioski do Poradni składane są osobiście w godzinach pracy sekretariatu,
  za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub skrzynki e-puap.
 2. Po wyznaczeniu terminu wizyty w Poradni, rodzic/opiekun informowany jest osobiście podczas składania wniosku lub telefonicznie.
 3. W Poradni przyjmowane będą tylko osoby zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Rodzic/opiekun jest informowany o warunkach pracy w Poradni w związku z Covid-19. Nie wyrażenie zgody (warunki badania, stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z odmówieniem zgody na przeprowadzenie wizyty diagnostycznej/terapeutycznej.
 5. Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa, wizyty umawiane są w takim odstępie czasowym, aby można było przygotować/zdezynfekować gabinet przed kolejną wizytą diagnostyczną/terapeutyczną.

Organizacja czynności  związanych z przeprowadzeniem diagnozy/terapii w Poradni.

 1. W dniu poprzedzającym diagnozę/terapię pracownik Poradni kontaktuje się z rodzicem/opiekunem, w celu przeprowadzenia krótkiego wywiadu o stanie zdrowia dziecka i  jego rodziny (załącznik nr 1)a także informuje rodzica o zasadach profilaktyki wdrożonych
  w Poradni.
 2. Obowiązkiem rodzica/opiekuna  jest  wyposażenie dziecka w środki ochrony indywidualnej (np. maseczka jednorazowa, przyłbica, rękawiczki) oraz podstawowe przybory szkolne (kredki, ołówek,  długopis, linijka).
 3. Umówieni na diagnozę/terapię klienci  wchodzą  do placówki pojedynczo,  z zachowaniem odstępu czasowego na ustaloną wcześniej godzinę i oczekują na pracownika Poradni
  we wskazanym miejscu, na parterze budynku.
 4. Na badanie,spotkanie przychodzi tylko jeden rodzic z jednym dzieckiem, wobec którego jest planowana diagnoza/terapia.
 5. Pracownik pedagogiczny jest zabezpieczony w środki ochrony osobistej: maseczkę ochronną /przyłbicę, rękawiczki jednorazowe.
 6. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic/opiekun i dziecko są zobowiązani
  do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 7. Po wejściudziecka i rodzica/opiekuna do Poradni, pracownik pedagogiczny dokonuje weryfikacji ankiety wypełniając część „Ankieta aktualizacyjna” w zał. nr 1, dokonuje pomiaru temperatury dziecka termometrem bezdotykowym i zapisuje pomiar w ankiecie, informuje rodzica o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego. Następnie przyjmuje rodzica/opiekuna i dziecko w swoim gabinecie.
 8. W sytuacji zgłoszenia się na badanie dziecka z  objawami chorobowymi (kaszel, podwyższona temperatura, katar, itp.) zasadna jest odmowa przyjęcia na diagnozę/terapię.
 9. Należy przestrzegać zasady zachowania dystansu  (pozostawanie w bezpiecznej  odległość od klienta i współpracownika 1,5m-2m), rodzic/opiekun oczekujący na dziecko powinien zająć miejsce wyznaczone przez pracownika Poradni.
 10. Dziecko umówione do badań/terapii  pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 11. Pozostałe kontakty z rodzicem, służące pozyskiwaniu informacji mogą odbywać
  się telefonicznie lub drogą e-mailową (wywiad, pytania dotyczące sytuacji szkolnej, omówienie wyników badań itp.).
 12. Po przeprowadzonej diagnozie/terapii pracownik pedagogiczny przy wsparciu pracownika obsługi, zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji pomocy diagnostycznych, przyborów itp. przy wykorzystaniu dostępnych środków oraz przewietrzenie pomieszczenia. Materiały/karty pracy wypełniane przez dziecko powinny pozostać
  w gabinecie w wyznaczonym pojemniku przez okres 2-3 dni.
 13. Pracownik obsługi jest odpowiedzialny za przygotowanie gabinetu na kolejna wizytę (przeprowadzenie dezynfekcji przy użyciu dostępnych środków).W Poradni na bieżąco przeprowadza się dezynfekcję powierzchni i przedmiotów, z którymi dziecko miało kontakt, za pomocą preparatów  z 60% -70 % zawartością substancji czynnej (alkohol).
  Po zakończeniu  pracy każde pomieszczenie poddawane  jest dekontaminacji (odkażanie) przy  pomocy  lampy wirusobójczej i bakteriobójczej. Dodatkowo  raz w tygodniu pomieszczenia są ozonowane.
 14. Zwiększa się częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń Poradni
  ze szczególnym uwzględnieniem toalet, uchwytów, poręczy, klamek i innych powierzchni wspólnych, z którymi stykają się klienci Poradni.

Załącznik

Ankieta wstępnej kwalifikacji. (plik PDF – 241KB).