PRZETWARZANIE WIZERUNKU

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 81 ust.1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2019 poz. 1231) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że: wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnienie mojego wizerunku poprzez publikacje zdjęć oraz nagrań wideo i umieszczenie ich w celach promocyjnych na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Wizerunek może być przetwarzany w różnych formach – elektronicznych, papierowych, kadrowania i kompozycji.