Deklaracja Dostępności

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

Data publikacji strony internetowej: 16.07.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 • 20.07.2020 – Nowa wersja strony internetowej.
 • 28.09.2020 – Aktualizacja deklaracji dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia  4 kwietnia 2019 r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word ( nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów); w miarę możliwości będziemy to poprawiać i dokładać starań, aby nowe dokumenty były przygotowywane poprawnie;
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • nie wszystkie narzędzia służące prezentacji elementów multimedialnych niosących treść są dostępne bez użycia myszki (za pomocą klawiatury).

WYŁĄCZENIA:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • część dokumentów została opublikowana zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

UŁATWIENIA:

 • podwyższony kontrast ( czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość aktywowania odwrotnego kontrastu
 • możliwość aktywowania skali szarości
 • możliwość podkreślenia wszystkich załączników znajdujących się na aktywnej stronie
 • możliwość przystosowania czcionki do czytania
 • możliwość przywrócenia strony do ustawień wyjściowych
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia: 28.09.2020r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Troska, d.troska@poradnia.olawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 313 22 39. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Budynek:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Adres: Pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława, tel. 71 313 22 39.

Placówki znajdują się na parterze oraz trzech piętrach.

Do klatki schodowej prowadzą prowadzą: schody, brak podjazdu dla wózków, w budynku nie ma windy.

Istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. Budynek:  Biblioteka Pedagogiczna w Oławie.

Adres: ul. Ks. F. Kutrowskiego 31a 55-200 Oława.

Placówka znajduje się na I piętrze budynku.

Do klatki schodowej prowadzą prowadzą: schody, przy których znajduje się podjazd dla wózków, w budynku nie ma windy.

Istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.