O nas

Ośrodek powstał z połączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – placówki o wieloletniej tradycji i dużym dorobku zawodowym oraz zaspokajającego potrzeby edukacyjne nauczycieli Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Placówka została powołana jako zaplecze metodyczne dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz jako jednostka realizująca zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w powiecie oławskim. U podstaw decyzji o połączeniu leżał zamysł budowania skutecznego systemu specjalistycznej pomocy oraz doskonalenia i wspomagania kadr nauczycielskich.

  • Proponujemy profesjonalne, wysokiej jakości usługi doświadczonej i kreatywnej kadry stosującej nowoczesne metody i techniki pracy, szybko reagującej na potrzeby naszych klientów.
  • Stwarzamy możliwość podwyższenia kwalifikacji, wzbogacenia wiedzy, doskonalenia umiejętności.
  • Zachęcamy do korzystania z bogatej oferty szkoleniowej uwzględniającej założenia polityki oświatowej państwa i środowiska oraz wyniki diagnozy potrzeb edukacyjnych i merytorycznych nauczycieli.
  • Organizujemy i prowadzimy doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe.
  • Służymy wsparciem w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.
  • Zapewniamy funkcjonalną, nowoczesną bazę szkoleniowo dydaktyczną.

Obecnie Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie to instytucja oświatowa, w skład której wchodzi:

  • Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oławie
  • oraz od marca 2010 roku Biblioteka Pedagogiczna w Oławie z siedzibą przy ul. Kutrowskiego 31.

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu oławskiego, służą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz innych osób  zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania, udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej – związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci oraz młodzieży.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oławie od stycznia 2008 roku proponuje także zainteresowanym rodzicom specjalistyczną opiekę nad dziećmi w ramach „Wczesnego Wspomagania Rozwoju ” – pomoc udzielana jest dzieciom niepełnosprawnym (w wieku od 0 do rozpoczęcia edukacji szkolnej) oraz ich rodzinom. Wobec dzieci i ich rodzin świadczona jest opieka  rehabilitantów, pedagogów, psychologów, logopedów, lekarza specjalisty. Kwalifikacja do objęcia opieką w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie w ramach doradztwa metodycznego otacza opieką nauczycieli rozpoczynających pracę oraz nie posiadających pełnych kwalifikacji, udziela pomocy i wsparcia nauczycielom w uzyskaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.

Biblioteka Pedagogiczna w Oławie świadczy usługi dla nauczycieli, studentów, uczniów powiatu oławskiego.  Osoby spoza rejonu mogą korzystać bez ograniczeń z usług informacyjno – bibliograficznych czytelni. Biblioteka Pedagogiczna organizuje lekcje biblioteczne, konferencje oraz konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie (Plik PDF, rozmiar 843 KB)