Oferta PODN

 Informacje organizacyjne – warunki zgłoszenia na formę doskonalenia

Sposób dokonywania zgłoszeń na otwartą formę doskonalenia.

  1. Zgłoszenia na wybrane formy doskonalenia są przyjmowane przez cały rok szkolny, wyłącznie w formie pisemnej na kartach zgłoszeń. Karty zgłoszeń dostępne są w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie – www.poradnia.olawa.pl.

             Po wejściu na stronę www.poradnia.olawa.pl/wnioski/ w dziale POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI mamy do wyboru dwa formularze zgłoszeń: 

            – Zgłoszenie na formę doskonalenia (forma otwarta)

            – Zgłoszenie na szkolenie rady pedagogicznej (forma zamknięta)

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia można złożyć w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przesłać faksem na numer 71 303 39 23 lub drogą mailową (po wcześniejszym zeskanowaniu i podpisaniu karty zgłoszenia) na adres podn@op.pl.

Potwierdzenie lub rezygnacja uczestnictwa w wybranej formie doskonalenia.

  1. Potwierdzenie uczestnictwa w formie doskonalenia, na którą wcześniej został ustalony termin realizacji, dokonują Państwo w momencie złożenia bądź przesłania do sekretariatu PODN karty zgłoszenia.
  2. Potwierdzenie uczestnictwa w formie doskonalenia, na którą przed przesłaniem karty zgłoszenia nie został ustalony termin realizacji, dokonują Państwo telefonicznie w momencie uzyskania informacji o terminie realizacji i potwierdzeniu swojej obecności.
  3. Rezygnację udziału z formy doskonalenia na którą przesłano zgłoszenie, potwierdzając swoją obecność można dokonać pisemnie najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia/ warsztatu. W przypadku braku pisemnej rezygnacji w powyższym terminie, jednostka zgłaszająca będzie obciążona kosztami szkolenia/ warsztatu.

Sposób dokonywania zgłoszenia na zamkniętą formę doskonalenia –  radę pedagogiczną.

Zamkniętą formą doskonalenia jest szkolenie rady pedagogicznej, organizowane w placówce zgłaszającej zapotrzebowanie na w/w formę. Taka forma pozwala na przeszkolenie części lub całej Rady Pedagogicznej w uzgodnionym terminie. Szkolenia rad pedagogicznych mogą być realizowane w formie wykładowej oraz w formie warsztatowej. Program szkolenia dostosowywany jest każdorazowo pod konkretną grupę uczestników. Zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej dokonuje pisemnie dyrektor placówki oświatowej na odpowiedniej karcie zgłoszeń. Opłata za szkolenie rady pedagogicznej ustalana jest indywidualnie i uzależniona od ilości godzin formy doskonalenia, ilości uczestników oraz kosztów przejazdu osoby prowadzącej.

Skorzystanie ze wsparcia nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego.

Merytoryczna opieka zespołu nauczycieli konsultantów i doradcy metodycznego, zatrudnionych w POPPPiDM nad szkołami lub placówkami z rejonu działania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli sprawowana jest przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy Państwu nieodpłatne konsultacje zbiorowe i indywidualne z konsultantami PODN w placówce zgłaszającej takie zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie na w/w formę wspomagania placówki przez nauczyciela konsultanta zgłosić można telefonicznie do Dyrektora Ośrodka lub bezpośrednio do danego konsultanta, umawiając się z nim na konkretny termin i oczekiwaną formę pomocy. Doradca metodyczny i nauczyciele konsultanci zatrudnieni w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oławie są do dyspozycji nauczycieli w terminach i godzinach podanych w harmonogramie dyżurów, udostępnianym na stronie www Ośrodka. W związku z licznymi wyjściami konsultantów do umówionych wcześniej placówek, na konsultacje indywidualne najlepiej wcześniej umawiać się telefonicznie.


INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

AKREDYTACJA KURATORIUM OŚWIATY

Szanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować, że wysoka jakość usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie została potwierdzona
przyznaniem naszej placówce akredytacji Decyzją Nr 39/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia 29.08.2019 r. Decyzja ta jest
dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale również ogromnym zobowiązaniem wobec odbiorców oferty PODN, którą staramy się stale  wzbogacać i uaktualniać tak,
aby odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty form doskonalenia oraz uczestnictwa w organizowanych sieciach współpracyi samokształceniazaproponowanych
przez Ośrodek w roku szkolonym 2019/2020, które szczegółowo przedstawione zostały w dalszej części informatora

Zapraszamy również uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursów, które od wielu lat organizujemy we współpracy m.in. ze Starostwem Powiatowym
w Oławie (konkursy powiatowe), Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (konkursy dolnośląskie), Stowarzyszeniem Doradców
Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Polskim Towarzystwem Dysleksji (konkursy ogólnopolskie). 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współudziału we wszystkich akcjach aranżowanych przez Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
i Doradztwa Metodycznego w Oławie. Przedstawiona Państwu oferta nie jest zamknięta. Ośrodek jestotwartyna Państwa propozycje i potrzeby w celu zorganizowania
i przeprowadzenia oczekiwanego tematu formy doskonalenia.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 życzymy Państwu, spokojnej i satysfakcjonującej pracy, radości z osiągnięć pracy zawodowej i wytrwałości 
w pokonywaniu codziennych trudności, by był to rok spokojnej pracy dającej uznanie otoczenia.

 Informator PODN.(pik PDF – 1.5MB)