Oferta PODN

 Informacje organizacyjne – warunki zgłoszenia na formę doskonalenia

Sposób dokonywania zgłoszeń na otwartą formę doskonalenia.

  1. Zgłoszenia na wybrane formy doskonalenia są przyjmowane przez cały rok szkolny, wyłącznie w formie pisemnej na kartach zgłoszeń. Karty zgłoszeń dostępne są w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie – www.poradnia.olawa.pl.

             Po wejściu na stronę www.poradnia.olawa.pl/wnioski/ w dziale POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI mamy do wyboru dwa formularze zgłoszeń: 

            – Zgłoszenie na formę doskonalenia (forma otwarta)

            – Zgłoszenie na szkolenie rady pedagogicznej (forma zamknięta)

  1. Wypełniony formularz zgłoszenia można złożyć w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, przesłać faksem na numer 71 303 39 23 lub drogą mailową (po wcześniejszym zeskanowaniu i podpisaniu karty zgłoszenia) na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl.

Potwierdzenie lub rezygnacja uczestnictwa w wybranej formie doskonalenia.

  1. Potwierdzenie uczestnictwa w formie doskonalenia, na którą wcześniej został ustalony termin realizacji, dokonują Państwo w momencie złożenia bądź przesłania do sekretariatu PODN karty zgłoszenia.
  2. Potwierdzenie uczestnictwa w formie doskonalenia, na którą przed przesłaniem karty zgłoszenia nie został ustalony termin realizacji, dokonują Państwo telefonicznie w momencie uzyskania informacji o terminie realizacji i potwierdzeniu swojej obecności.
  3. Rezygnację udziału z formy doskonalenia na którą przesłano zgłoszenie, potwierdzając swoją obecność można dokonać pisemnie najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia/ warsztatu. W przypadku braku pisemnej rezygnacji w powyższym terminie, jednostka zgłaszająca będzie obciążona kosztami szkolenia/ warsztatu.

Sposób dokonywania zgłoszenia na zamkniętą formę doskonalenia –  radę pedagogiczną.

Zamkniętą formą doskonalenia jest szkolenie rady pedagogicznej, organizowane w placówce zgłaszającej zapotrzebowanie na w/w formę. Taka forma pozwala na przeszkolenie części lub całej Rady Pedagogicznej w uzgodnionym terminie. Szkolenia rad pedagogicznych mogą być realizowane w formie wykładowej oraz w formie warsztatowej. Program szkolenia dostosowywany jest każdorazowo pod konkretną grupę uczestników. Zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej dokonuje pisemnie dyrektor placówki oświatowej zgłaszającej zapotrzebowanie na odpowiedniej karcie zgłoszeń. Opłata za szkolenie rady pedagogicznej ustalana jest indywidualnie i uzależniona od ilości godzin formy doskonalenia, ilości uczestników oraz kosztów przejazdu osoby prowadzącej.

Skorzystanie ze wsparcia nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego.

Merytoryczna opieka nauczyciela konsultanta i doradców metodycznych, zatrudnionych w POPPPiDM nad szkołami i placówkami oświatowymi z rejonu działania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli sprawowana jest przez cały rok szkolny z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy Państwu nieodpłatne konsultacje zbiorowe i indywidualne ze specjalistami Ośrodka w siedzibie PODN oraz inne działania (m. in. wykłady, konsultacje grupowe, wspieranie działań zespołu wychowawczego) na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej. Zapotrzebowanie na w/w formę wspomagania placówki należy zgłosić w formie pisemnej wypełniając wniosek o oddelegowanie nauczyciela konsultanta / doradcy metodycznego do prowadzenia działań na terenie Państwa Placówki. Doradcy metodyczni i nauczyciel konsultant zatrudniony w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Oławie są do dyspozycji nauczycieli w terminach i godzinach podanych w harmonogramie dyżurów, udostępnionym na stronie internetowej Ośrodka. Na konsultacje indywidualne proponujemy wcześniej umawiać się telefonicznie.


INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 
 
 

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

AKREDYTACJA KURATORIUM OŚWIATY

Szanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować, że wysoka jakość usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie została potwierdzona
przyznaniem naszej placówce akredytacji Decyzją Nr 39/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu z dnia 29.08.2019 r. Decyzja ta jest
dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale również ogromnym zobowiązaniem wobec odbiorców oferty PODN, którą staramy się stale  wzbogacać i uaktualniać tak,
aby odpowiadać na Państwa potrzeby i oczekiwania.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty form doskonalenia oraz uczestnictwa w organizowanych sieciach współpracy i samokształcenia zaproponowanych przez Ośrodek w roku szkolonym 2019/2020, które szczegółowo przedstawione zostały w dalszej części informatora

Zapraszamy również uczniów do udziału w kolejnych edycjach konkursów, które od wielu lat organizujemy we współpracy m.in. ze Starostwem Powiatowym
w Oławie (konkursy powiatowe), Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (konkursy dolnośląskie), Stowarzyszeniem Doradców
Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Polskim Towarzystwem Dysleksji (konkursy ogólnopolskie). 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współudziału we wszystkich akcjach aranżowanych przez Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie. Przedstawiona Państwu oferta nie jest zamknięta. Ośrodek jest otwarty na Państwa propozycje i potrzeby w celu zorganizowania i przeprowadzenia oczekiwanego tematu formy doskonalenia.

W nowym roku szkolnym 2019/2020 życzymy Państwu, spokojnej i satysfakcjonującej pracy, radości z osiągnięć pracy zawodowej i wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, by był to rok spokojnej pracy dającej uznanie otoczenia.

 Informator PODN.(pik PDF – 1.5MB)