Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Informacja w sprawie przerwy wakacyjnej w pracy Ośrodka.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego
w Oławie informuje, iż w okresie

27 lipca – 07 sierpnia 2020 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

będą nieczynne.

Od 10 sierpnia interesantów przyjmujemy od godziny 10.00 do 12.00

Poradnia tel. 71 313-22-39

PODN tel. 71 303-39-23

W okresie przerwy urlopowej, osoby zainteresowane uzyskaniem porad, konsultacji, informacji mogą kierować się do niżej podanych placówek funkcjonujących na terenie miasta Oławy:

 • Wydział Profilaktyki Uzależnień, ul. Młyńska 12a, tel. 71 313-25-17

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 3-go Maja 1, tel. 71 302-29-71

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy par. pw. NMP Matki Bożej Pocieszenia, pl. św. Maksymiliana Kolbego 1, tel. 71 740-00-49

 • Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie, ul. Cicha 7, tel. 731-998-456 ,
  e-mail:
  biuro@ppomalujmiswiat.pl

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowe pl. Zamkowy 17, 71 303-62-95, 512-12-50-50

Najnowsze aktualności

I Powiatowy Konkurs Matematyka w Językach Obcych

Dnia 28.11.2019 r. w formie drużynowej odbył się I Powiatowy Konkurs Matematyka w Językach Obcych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu

Historia Poradni

Pierwsze poradnie na terenie Polski powstawały w okresie międzywojennym. Ich zadaniem było udzielanie porad młodzieży przy wyborze zawodów. Jednak w okresie II wojny światowej placówki te zmuszone były zawiesić swoją działalność. W latach 50 – tych włączono poradnie do systemu oświaty. Na początku poradnie wychowawcze i zawodowe działały oddzielnie, ale nie był to dobry pomysł, gdyż powodowało to wiele utrudnień natury organizacyjnej, kłopotów z ustaleniem zakresu kompetencji i funkcji tych placówek. W latach 60 – tych scalono obie te placówki i powstały poradnie wychowawczo – zawodowe, co doprowadziło do powiększenia zadań poradnictwa i wzrostu liczby pracowników. 

W roku 1993 decyzją Ministra Edukacji Narodowej przekształcono poradnie wychowawczo – zawodowe w poradnie psychologiczno – pedagogiczne, które zostały pod tą nazwą do dnia dzisiejszego. 

Organem założycielskim Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Oławie jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Poradnia powołana została na mocy „Aktu powołania” wydanego przez Kuratora Oświaty i Wychowania w dniu 01. 01. 1967 r. 

Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Oławie powstała w celu udzielenia rodzicom (opiekunom), szkołom i innym placówkom oświatowo – wychowawczym pomocy w zapobieganiu trudnościom wychowawczym i ich rozwiązywaniu oraz wyborze przez młodzież kierunku dalszego kształcenia i zawodu. 

Na początku Poradnia pracowała w bardzo trudnych warunkach lokalowych i w niewielkiej obsadzie kadrowej. Oprócz dyrektora zatrudniony był jeden psycholog i sekretarka. W latach 1972 – 1975 kadrę pedagogiczną poradni zasiliło dwóch pedagogów i dwóch psychologów. Od tego czasu można mówić o początkach specjalizacji i wyodrębnianiu działu wychowawczego i zawodowego. Teren działania Poradni powiększył się i obejmował placówki oświatowo – wychowawcze miasta Oławy, gminy Oława, gminy Domaniów, gminy Laskowice i gminy Czernica. 

Dzięki przychylności władz miejskich Poradnia zmieniła siedzibę z budynku przy ul. K. Miarki na lokal przy ul. 3 – Maja i od 01. 04. 1980r. zaliczana była do placówek o bardzo dobrych warunkach lokalowych. 

W 1986 r. w Poradni pracowało 8 osób w pełnym wymiarze godzin, w tym 5 pedagogów, 2 psychologów i 1 logopeda oraz 3 osoby w niepełnym wymiarze godzin, w tym 2 pedagogów oraz 1 psycholog. W 1988 r. obsada kadrowa Poradni została zwiększona o 2 psychologów. 

Obecnie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zatrudnionych jest 6 pedagogów, 5 psychologów, 1 logopeda, 1 doradca zawodowy,1 samodzielny referent oraz 1 pracownik obsługi. Po raz kolejny placówka zmieniła lokalizację.

 Aktualnie zajmuje pomieszczenia na trzech piętrach budynku usytuowanego w centrum miasta, co umożliwia łatwy dostęp do placówki wszystkim klientom. Dysponuje  bazą i wyposażeniem, które umożliwia stosowanie nowoczesnych form i metod realizacji zadań statutowych.  Placówka jest wyposażona we wszystkie niezbędne narzędzia diagnostyczne, pomoce terapeutyczne, środki techniczne. W gabinetach są komputery z dostępem do Internetu. Warunki działania Placówki spełniają nowoczesne normy techniczno- dydaktyczne, wyposażenie we wszystkie dostępne środki zwiększa atrakcyjność świadczonych usług. Podejmowane starania pozwoliły na dalszą poprawę i modernizację bazy lokalowej i dostosowanie jej do potrzeb pracowników i oczekiwań klientów. W latach 2005-2009 Poradnia, między innymi ze środków z rezerwy oświatowej, uzyskał środki na:

 • wyposażenie pomieszczeń do pracy z małym dzieckiem i jego rodziną w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
 • wyposażenie gabinetu do prowadzenia terapii EEG Biofeedback,
 • przygotowanie i wyposażenie pomieszczenia w izolację dzwiękową do prowadzenia badań zmysłów (wzrok, słuch),
 • wyposażenie do prowadzenia grupowej terapii pedagogicznej.

 Wymienione pomieszczenia zostały wyremontowane, zapewniony został dostęp dla niepełnosprawnych klientów do gruntownie wyremontowanego i dostosowanego do ich potrzeb sanitariatu. Przygotowano dwa pomieszczenia na potrzeby archiwum.