Zadania poradni

1. Celem działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz pomocy młodzieży w wyborze zawodu i kierunku kształcenia. 

2. Poradnia realizuje cele poprzez wykonywanie zadań i programów dotyczących:
– wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej,
– wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
– pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
– pomocy i działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzicom,
– pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej,
– profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
– pomocy dzieciom i nauczycielom w diagnozowaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia,
– prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Pracownicy Porani realizują zadania statutowe również poza Poradnią, w środowisku rodzinnym oraz w środowisku dzieci i młodzieży. 

4. Poradnia w realizacji swoich zadań statutowych współdziała z innymi poradniami, a także instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, tj. :

– Sądem
– Policją
– MOPS
– PCPR
– placówkami służby zdrowia
– organizacjami i stowarzyszeniami


5. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
– diagnozę
– konsultację
– terapię
– psychoedukację
– doradztwo
– mediacje
– interwencje w środowisku ucznia
– działalność informacyjną

– wspomaganie


6. Do szczegółowych zadań Poradni należy opiniowanie w sprawach:
– wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
– odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
– pozostawienia ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
– objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
– dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
– przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
– zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego,
– udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania.


RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM. (plik PDF – 562 KB)

Obszar: 

Działania realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we współpracy ze środowiskiem sprzyjają podnoszeniu jakości usług świadczonych przez placówkę