Zadania poradni

1. Celem działania Poradni jest udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom oraz pomocy młodzieży w wyborze zawodu i kierunku kształcenia. 

2. Poradnia realizuje cele poprzez wykonywanie zadań i programów dotyczących:

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do rozpoczęcia edukacji szkolnej,
- wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
- pomocy i działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzicom,
- pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej,
- profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
- pomocy dzieciom i nauczycielom w diagnozowaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron ucznia,
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Pracownicy Porani realizują zadania statutowe również poza Poradnią, w środowisku rodzinnym oraz w środowisku dzieci i młodzieży. 

4. Poradnia w realizacji swoich zadań statutowych współdziała z innymi poradniami, a także instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, tj. :
- Sądem
- Policją
- MOPS
- PCPR
- placówkami służby zdrowia
- organizacjami i stowarzyszeniami

5. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
- diagnozę
- konsultację
- terapię
- psychoedukację
- doradztwo
- mediacje
- interwencje w środowisku ucznia
- działalność informacyjną
- wspomaganie

6. Do szczegółowych zadań Poradni należy opiniowanie w sprawach:
- wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
- odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
- pozostawienia ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
- objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
- dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
- przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
- zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego,
- udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM. (plik PDF – 562 KB)


Obszar: 
Działania realizowane w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we współpracy ze środowiskiem sprzyjają podnoszeniu jakości usług świadczonych przez placówkę