Materiały do pobrania

W ZAKRESIE WYCHOWANIA, PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA

Przedstawiam zbiór materiałów do samokształcenia się i pracy z uczniem kończącym szkołę podstawową lub stojącym przed wyborem kształcenia pomaturalnego. Materiały dotyczą doradztwa zawodowego, są usystematyzowanym zbiorem do pracy z indywidualnym uczniem, lub klasą. Wymagają zaangażowania uczniów, zapoznania się z załącznikami, uczestnictwa w warsztacie.
Prezentacja jest przeznaczona przede wszystkim dla nauczycieli, wychowawców klas, doradców zawodowych. Jest ona przypomnieniem podstawowych wiadomości o doradztwie zawodowym ze szczególnym zwróceniem uwagi na moralny aspekt doradzania.
Oczekuję na sugestie z Państwa strony co do przydatności prezentowanego materiału.
Przedstawiam Państwu kolejny materiał związany z trudnościami uczniów w przystosowaniu się do realiów szkoły, kontaktów interpersonalnych i brakiem umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Materiał dotyczy fobii szkolnej, nieuzasadnionego leku przed szkołą, rówieśnikami a przede wszystkim obniżaniu poczucia własnej wartości.
Prezentacja i przedstawione przypadki należy traktować głównie jako samodoskonalenie się i przyczynek do obserwacji uczniów, rozumienia ich zachowań i próby niesienia pomocy.
Prezentowany materiał jest kolejną propozycją samodoskonalenia się w kierunku asertywności i kontaktów interpersonalnych. Gry interpersonalne są nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości, często utrudniają życie, powodują frustracje i obniżenie poczucia własnej wartości. Warto znać zasady jak radzić sobie w sytuacji, kiedy dopadnie nas taka gierka.
Materiał można wykorzystać do szkolenia rady pedagogicznej, bądź zespołu zadaniowego.

W ZAKRESIE JĘZYKA POLSKIEGO

ETYKA W ZAWODZIE NAUCZYCIELA

Zamieszczona prezentacja „Etyka w zawodzie nauczyciela” to typowy materiał do samodoskonalenia się, przemyśleń, wprowadzania zmian w swoim odczuciu bycia pedagogiem. Temat jest trudny, wymagający samoświadomości, rozumienia potrzeby zmian lub poszukiwania tożsamości, identyfikowania się z moralno – etycznymi dylematami.