Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie

Informujemy, że

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego

w okresie wakacji

od 22.07.2024 do 02.08.2024
będzie nieczynny

Dokumenty poza godzinami przyjęć interesantów można złożyć

w skrzynce obok sekretariatu, wysłać skan w formie PDF poprzez platformę EPUAP ( nr skrzynki /PPPOlawa/skrytkaESP)

 lub przesłać listownie pocztą tradycyjną.

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

teacher

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oławie jest publiczną placówka oświatową, której głównym celem jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej oraz pomocy rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem.

Poradnia proponuje również wsparcie doradcy zawodowego skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Od 2008 roku Poradnia świadczy także specjalistyczną opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, w wieku od 0 do rozpoczęcia edukacji szkolnej w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Placówka otacza opieką, udziela pomocy i wsparcia wszystkim publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym z terenu miasta Oławy oraz gminy Oława i Domaniów. W Poradni diagnozowane są również dzieci spoza tego terenu, jednak mieszkające w powiecie oławskim, które wymagają diagnozy i specjalistycznej pomocy z powodu autyzmu lub Zespołu Aspergera. Organizacja pracy w Poradni oparta jest o przydział poszczególnym pracownikom placówek z terenu działania Poradni. Każdą placówką opiekuje się psycholog, pedagog i logopeda. 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

diploma-and-graduate-cap

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie prowadzi doradztwo metodyczne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej  w szczególności poprzez:

  1. Organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych poprzedzając swoje działania diagnozowaniem potrzeb z zakresu doskonalenia i dokształcania kadry pedagogicznej oraz proponowaniem odpowiednich form wspomagania. 
  2. Uwzględnianie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, kierunków polityki oświatowej państwa oraz zadań priorytetowych stawianych przez MEN i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
  3. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek  w celu wymiany doświadczeń i organizowania form  współpracy.
  4. Prowadzenie różnych form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń rozwijając przy tym współpracę ze specjalistami  spoza Ośrodka. 
  5. Udzielanie konsultacji indywidualnych i grupowych.
  6. Tworzenie warunków do indywidualnego twórczego samorozwoju nauczycieli oraz propagowanie różnorodnych form samokształcenia zawodowego, doskonalenia  i dokształcania.

Biblioteka Pedagogiczna

books-stack-of-three

Biblioteka Pedagogiczna w Oławie.

Od marca 2010 r . Biblioteka Pedagogiczna wchodzi w skład POPPPiDM w Oławie. Mieści się w budynku po dawnym internacie Zespołu Szkół w przy ul. ks. F. Kutrowskiego 31a. Swoim zasięgiem  obejmuje miasto i gminę Oława oraz gminy: Domaniów i Jelcz-Laskowice. Biblioteka Pedagogiczna świadczy usługi dla nauczycieli, studentów oraz uczniów powiatu oławskiego. Osoby  spoza rejonu działania Biblioteki mogą korzystać bez ograniczeń z usług informacyjno-bibliotecznych czytelni. Biblioteka organizuje także lekcje biblioteczne, szkolenia w ramach sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli oraz konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy.

 

Najnowsze aktualności z działania Ośrodka