Zadania doradców metodycznych/nauczycieli konsultantów

Do zadań nauczycieli doradców metodycznego  należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w szczególności:

a)        diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli w placówkach  oświatowych,

b)        organizacja spotkań nauczycieli w ramach tzw. zespołów przedmiotowych (blokowych),

c)        organizacja różnych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,

d)        otaczanie szczególną opieką nauczycieli rozpoczynających pracę,

e)        gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów i informacji pedagogicznej,

f)         wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

–    planowaniu, organizowaniu oraz badaniu efektów procesu dydaktyczno wychowawczego,

–    doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych,

–    podejmowanie działań innowacyjnych,

–    rozwijaniu umiejętności metodycznych.

g)        stałe podnoszenie kwalifikacji oraz bogacenie własnego warsztatu pracy,

h)        dzielenie się umiejętnościami nabytymi w wyniku uczestnictwa w różnych formach doskonalenia z zespołami nauczycieli,

i)          Doradcy metodyczni realizują zadania:

–   udzielając konsultacji indywidualnych,

–   prowadząc zajęcia edukacyjne, zajęcia otwarte i warsztatowe,

–   organizując inne formy doskonalenia.

j)        nauczyciel doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi, bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Do zadań nauczycieli konsultantów należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w szczególności:

1.      Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i doradztwa metodycznego dla nauczycieli.

2.      Planowanie działań stosownie do wyników diagnozy potrzeb oraz priorytetów państwa, województwa i organów prowadzących.

3.      Wspomaganie nauczycieli objętych doradztwem oraz rad pedagogicznych w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, doskonalenie ich warsztatu pracy.

4.      Organizowanie i prowadzenie  form doskonalenia metodycznego dla nauczycieli, w tym sieci współpracy i samokształcenia – „Sieć młodych wychowawców”.

5.      Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami objętymi doradztwem metodycznym poprzez: organizowanie i prowadzenie form doskonalenia metodycznego – warsztatów, seminariów, konferencji,  prowadzenie konsultacji

         indywidualnych i zbiorowych, prowadzenie zajęć otwartych – dobre praktyki,  gromadzenie    i przekazywanie informacji pedagogicznej, otaczanie szczególną opieką merytoryczną początkujących nauczycieli.

6.      Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z konsultantami i doradcami metodycznymi w ramach wewnętrznego doskonalenia.

7.      Inspirowanie nauczycieli objętych doradztwem do podejmowania działań innowacyjnych;

8.      Wspieranie nauczycieli objętych doradztwem metodycznym w doborze podręczników oraz w doborze i adaptacji lub tworzeniu programów i materiałów dydaktycznych.

9.      Współpraca z instytucjami oświatowymi oraz innymi instytucjami wspomagającymi działalność POPPPiDM, m.in. IBE, ORE, KOWEZiU, PPP, BP, szkolni liderzy WDN.