WNIOSKI

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE

Terminy:

  • Opinia ze szkoły na potrzeby zespołu orzekającego – 7 dni czas otrzymania opinii,
  • Czas oczekiwania na zaświadczenie lekarza medycyny pracy w przypadków uczniów szkół zawodowych, którzy ze względu na stan zdrowia muszą być objęci nauczaniem indywidualnym – 14 dni od dnia otrzymania wezwania przewodniczącego zespołu,
  • W przypadku braku pełnej dokumentacji  dołączonej do wniosku złożonego przez rodzica dyrektor wzywa wnioskodawcę do jej uzupełnienia ( opinie wydane przez specjalistów, zaświadczenia, wyniki obserwacji, wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich, dokumentację medyczną potwierdzającą leczenie specjalistyczne, poprzednio wydane orzeczenia i opinie, wyniki obserwacji przeprowadzonych przez pracowników poradni w przedszkolach, szkołach) – termin uzupełnienia dokumentacji 14 dni od otrzymania wezwania.