OGÓLNE WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W KURSIE PEDAGOGICZNYM DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

  1. Organizatorem kursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie, Pl. Zamkowy 18, 55-200 Oława.
  2. Uczestnikiem kursu jest osoba fizyczna, która zawarła umowę o przeprowadzenie kursu z Organizatorem poprzez prawidłowe złożenie formularza zgłoszeniowego oraz spełnia warunki i wymagania określone w §10 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
  3. Zgłoszenie udziału w kursie dokonuje się poprzez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej do Organizatora skanu prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego na adres sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl lub składając formularz zgłoszeniowy osobiście w siedzibie Organizatora.
  4. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty ceny kursu w wysokości 100% przelewem na konto bankowe, wskazane na fakturze otrzymanej w trakcie trwania kursu.
  5. Rezygnacja z udziału w kursie musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym dniem rozpoczęcia kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100% . Nieobecność na kursie nie zwalnia z dokonania opłaty.
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu, bądź jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników przed rozpoczęciem kursu.
  7. W przypadku, gdy kurs nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników kursu o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować nowy termin kursu.
  8. Uczestnik kursu zobowiązany jest do co najmniej 80 % frekwencji na zajęciach. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest spełnienie jednocześnie następujących warunków: uczestnictwo w co najmniej 80 % zajęć oraz opłacenie całości kwoty wymaganej za kurs. Materiały udostępniane uczestnikom w czasie kursu objęte są prawami autorskimi. Kopiowanie i udostępnianie ich osobom trzecim jest zabronione.