Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u pracownika lub klienta Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie (POPPPiDM)obowiązujące od 1 września 2020 r.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika.

 1. Pracodawca ma obowiązek zapoznania pracowników POPPPiDM odnośnie wprowadzonych procedur związanych z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych
  i obowiązków w tym zakresie).
 2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić
  do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,
  a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel,
  złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji
  z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub zadzwonić pod numer 999 albo 112.
 2. Jeśli klient znajduje się w gabinecie czy innym pomieszczeniu placówki, w którym jest przyjmowany, należy czasowo odizolować go w wyznaczonym pomieszczeniu i zgłosić incydent do dyrektora POPPPiDM. Umożliwi to obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Należy ustalić listę pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i  stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.