Procedura postępowania w bezpośrednim kontakcie z klientem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie w czasie zajęć realizowanych w ramach WWRD w czasie ogłoszonego stanu epidemii na terenie kraju spowodowanego wirusem  SARS-CoV-2.

Cel i przedmiot procedury

 1. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w kontakcie z klientem oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci i osób dorosłych wirusem SARS-CoV2.
 2. Przedmiotem procedury jest określenie warunków bezpiecznego przeprowadzania terapii prowadzonej w ramach WWRD w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie
  w sytuacji panującej epidemii.

Organizacja zajęć WWRD w zakresie warunków organizacyjnych i sanitarnych

 1. W bezpośrednich zajęciach WWRD mogą brać udział tylko dzieci, których rodzic/opiekun prawny wyraził zgodę na ich przeprowadzenie (Załączniku nr 1).
 2. Terapeuta prowadzi rejestr dzieci, z którymi zostały przeprowadzone zajęcia
  ze wskazaniem imienia i nazwiska dziecka, daty przeprowadzonych zajęć  oraz numerem gabinetu. Rejestr pozostaje do wglądu dla dyrektora placówki w wyznaczonym miejscu
  w gabinecie.
 3. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej a także osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzanej o zakażenie.
 4. Terapeuta WWRD przed rozpoczęciem zajęć z dzieckiem przeprowadza telefonicznie
  z rodzicem/opiekunem dziecka „Ankietę wstępnej kwalifikacji” (Załącznik nr2), którą uaktualnia w dniu terapii. Ponadto terapeuta zapoznaje rodzica/opiekuna z zasadami prowadzenia zajęć w warunkach epidemicznych.
 5. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego jest wyposażenie dziecka w środki ochrony indywidualnej ( maseczka u dziecka powyżej 4 r. ż ). Zarówno rodzic/opiekun jak
  i dziecko są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas zajęć, z wyłączeniem osób, które są wyłączone z tego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Terapeuta WWRD jest zabezpieczony w środki ochrony osobistej: maseczkę ochronną/przyłbicę, rękawiczki jednorazowe.
 7. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucać do zamykanego kosza znajdującego się w toalecie.
 8. Terapeuta WWRD nie może mieć założonej biżuterii na rękach poniżej łokcia.
 9. Terapeuta WWRD oraz rodzic/opiekun nie może korzystać z telefonu podczas zajęć.
 10. Na zajęcia przychodzi tylko jeden rodzic/opiekun prawny z jednym dzieckiem, z którym prowadzona jest terapia.
 11. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani
  do dokładnego umycia, zdezynfekowania rąk.
 12. Po wejściu do gabinetu dziecka i rodzica, pracownik pedagogiczny, dokonuje weryfikacji ankiety wypełniając część „Ankieta aktualizacyjna” dokonuje pomiaru temperatury dziecka termometrem bezdotykowym i zapisuje pomiar w ankiecie, następnie informuje rodzica o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego a także ustala z rodzicem sposób/godzinę odbioru dziecka.
 13. W sytuacji zgłoszenia się na zajęcia dziecka z  objawami chorobowymi (kaszel, podwyższona temperatura, katar, itp.) zasadna jest odmowa przyjęcia na terapię.
 14. Zaleca się przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego (pozostawanie
  w bezpiecznej  odległość od klienta i współpracownika 1,5m-2m), rodzic oczekujący
  na dziecko powinien zająć miejsce wyznaczone przez pracownika Poradni.
 15. Dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica
  w przypadku dzieci wymagających bezpośredniej obecności rodzica.
 16. Po przeprowadzonej terapii pracownik pedagogiczny zobowiązany jest do przeprowadzenia dezynfekcji pomocy diagnostycznych, przyborów itp. przy wykorzystaniu dostępnych środkóworaz przewietrzenie pomieszczenia.
 17. Pracownik obsługi jest odpowiedzialny za regularne dezynfekowanie powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć.
 18. Zwiększa się częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji, ze szczególnym uwzględnieniem toalety, uchwytów, poręczy, klamek i innych powierzchni wspólnych, z którymi stykają się uczestnicy zajęć WWRD.
 19. Należy korzystać z instrukcji prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, zdejmowania maseczki oraz zdejmowania rękawiczek, które zostały umieszczone w gabinetach WWRD, łazience oraz poczekalni.

Załączniki:

Zgoda na udział w zajęciach. (plik PDF – 193KB)

Ankieta wstępnej kwalifikacji. (plik PDF – 241KB).