Doskonalenie w sieci

W ramachrealizacji projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego KapitałLudzki, Priorytet III Wysoka jakośćsystemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół utworzono  pięć sieci współpracy i samokształcenia:

1.       Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

2.       Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów

3.       Jak radzić sobie ze szkolną absencją -bezpieczeństwo uczniów w szkole

4.       Praca z nowoczesnymi technologiami

5.       Jak wspierać dziecko w uczeniu się matem

Większość koordynatorów odbyła już 5 zaplanowanych spotkań z uczestnikami, w tym jedno z wybranym ekspertem. Teraz wszyscy skupiają się w pracy na platformie  www.doskonaleniewsieci.pl

W naszych sieciach zarejestrowanych jest 147 uczestników. Większość z nich to nauczyciele ze wszystkich szkół działających na terenie Powiatu Oławskiego. Ale nie tylko. Portal jest w pełni dostępny dla każdego – wystarczy się tylko zarejestrować. Po załogowaniu każdy ma pełny dostęp do tzw. Otwartych grup dyskusyjnych. Nauczyciele , którzy chcieli by zapisać do konkretnych sieci – powinni jedynie, po zarejestrowaniu się  wysłać do odpowiedniego koordynatora sieci wiadomość z prośbą o dołączenie do forum. Po przypisaniu do wybranej sieci użytkownicy mają pełny dostęp do wypracowanych materiałów, załączonych plików, mogą brać udział w polemikach, dzielić się własnymi doświadczeniami,  wymieniać poglądy z innymi nauczycielami, zakładać nowe watki i inicjować dyskusje na wybrany temat. Aktualnie w sieciach naszego powiatu w zakładkach „Forum”  założonych jest 36 wątków tematycznych, a koordynatorzy w zakładkach „Pliki” dołączyli 119 plików (gotowych materiałów w formie dokumentów lub prezentacji multimedialnych).

Pani Teresa Lewandowska – koordynator sieci „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – Bezpieczny Internet” w spotkaniu z ekspertem poruszała problem cyberprzemocy. Uczestnicy otrzymali bezpłatne narzędzia do kontroli rodzicielskiej, a także doskonalili swoje umiejętności w zakresie  wykorzystywania tablicy interaktywnej, tekstico, wizualizera, interaktywnego molibooka..

Najliczniejszą grupę stanowią dyrektorzy. W ramach sieci pn „ Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora” z Marią Węglowską- Wojt omówili zagadnienia nowelizacji statutów, ochrony danych osobowych, organizacji wycieczek szkolnych oraz obowiązków dyrektora jako kierownika zakładu pracy.

Sieć „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów” koordynuje Anna Mazur – Grasza. Zespół nauczycieli jest bardzo zróżnicowany i działa w podgrupach: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, ale także w podgrupach przedmiotowych np. językowcy, ścisłowcy, przedmioty zawodowe. Pracując nad warsztatem nauczyciela, uczestnicy wdrażają w życie ciekawe projekty zajęć.

Pani Anna Tarasiewicz z uczestnikami sieci „Jak motywować dziecko do nauki matematyki?” zagłębiała się w geogebrę i nauczanie kształtujące.

Ja prowadzę sieć „Jak radzić sobie ze szkolną absencją – bezpieczeństwo uczniów w szkole”. Uczestnikom najbardziej spodobała się możliwość poznania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Oławie. W ramach ćwiczeń warsztatowych wypracowali wzór opinii o uczniach oraz ulotki dla rodziców na temat wagarów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji, na stronie portalu informuje o wstępnych wynikach ewaluacji – w oparciu o informacje zebrane od pierwszych 150 wniosków projektowych przyjętych do dofinansowania.  Możemy tam przeczytać , że:

„Najwięcej projektów realizowanych jest w województwie dolnośląskim (22) i wielkopolskim (19), najmniej zaś (po 3) w województwach świętokrzyskim i opolskim. W realizację – pośrednio lub bezpośrednio – zaangażowanych jest 192 instytucji w tym: 77 placówki doskonalenia nauczycieli, 33 biblioteki pedagogiczne oraz 82 poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W działaniach pilotażowych bierze udział niemal 6 tysięcy placówek oświatowych (14% z nich to przedszkola). W powiatach realizowane są zadania związane z procesowym wspomaganiem szkół oraz organizacją sieci współpracy i samokształcenia, a w przypadku 87% powiatów przygotowywane są również powiatowe programy wspomagania, będące strategią działania samorządów terytorialnych w obszarze wspomagania szkół. W ramach procesowego wspomagania 740 zewnętrznych konsultantów – SORE wspiera blisko 90 tysięcy nauczycieli. Ponadto 17 tysięcy nauczycieli bierze udział w pracach 702 sieci współpracy i samokształcenia.”

Ośrodek Rozwoju Edukacji  doceniając zaangażowanie i działania naszych koordynatorów, zaprosiło reprezentanta Starostwa Powiatowego do udziału w ogólnopolskim spotkaniu roboczym w Sulejówku. W dniach 4-5 czerwiec 23 ( z 702 działających w Polsce) najaktywniejszych koordynatorów projektu  będzie zidentyfikować sukcesy i trudności pojawiające się w trakcie koordynowania sieci wsparcia oraz wypracowywać przykładowe rozwiązania sytuacji problemowych. Sformułowane rekomendacje będą podstawą do zorganizowania ogólnopolskiej konferencji dla koordynatorów sieci .