Spotkanie SWiS nauczycieli języka polskiego – 23.02.2022 r.

Zainteresowani nauczyciele!!!

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oławie zaprasza na

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

„Edukacja filozoficzna na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej”

Temat spotkania:

 1. Dobre praktyki w pracy z uczniami w zakresie.:
  • Kształtowania u uczniów umiejętności myślowo – językowych, takich jak rozumiejące czytanie, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;
  • Rozwijania osobistych zainteresowań każdego ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;
  • Zdobywanie przez uczniów umiejętności wydawania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu.

 • Osoba prowadząca: Blandyna Rosół – Niemirowska – doradca metodyczny PODN w Oławie
 • Miejsce spotkania online: Platforma Microsoft Teams
 • Termin spotkania: 23.02.2022 r. (środa)
 • Godzina rozpoczęcia: 15:00 (przewidywany czas – 2 godz. dydaktyczne)

Osoby zainteresowane wyżej wymienionym spotkaniem proszone są o zgłoszenie udziału do dnia 21.02.2022 r. (poniedziałek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl podając niezbędne informacje (tj. temat spotkania, imię, nazwisko, miejsce pracy, dane do kontaktu – telefon i email) w celu otrzymania loginu i hasła umożliwiającego udział w spotkaniu.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!