„Kochać i wymagać, czym jest świadome rodzicielstwo”

E. From

„Miłość jest aktywną siłą  w człowieku, która przebija się przez mury oddzielające człowieka od bliźnich, siłą jednoczącą go z innymi(…) Dzięki miłości  człowiek przezwycięża uczucie izolacji i osamotnienia pozostając przy tym sobą, zachowując swą integralność .”
        Dla dzieci  do 8-9 r. ż miłość odbierana jest jako  potrzeba bycia kochanym.  Dziecko do tego wieku  przyjmuje z wdzięcznością i radością to, że jest kochane. Na tym etapie rozwoju pojawia się u dziecka poczucie, że miłość można wywołać własnym działaniem. W kolejnych latach dziecko zaczyna myśleć o tym, że może dać coś matce lub ojcu, chce coś dla nich zrobić np.  zadeklamować wierszyk, wykonać rysunek, laurkę. W wieku młodzieńczym przezwycięża swój egocentryzm  i potrzeby drugiej osoby są równie ważne jak jego samego. Zaczyna sprawiać mu więcej przyjemności dawanie niż baranie. Kochać - staje  się czymś ważniejszym niż to, że się jest samemu kochanym. Dzięki miłości dziecko opuszcza więzienną celę samotności i izolacji wytworzoną przez narcyzm i egocentryzm.
Miłość matczyna wyraża się w stwierdzeniu do dziecka "Potrzebuję Cię, bo Cię Kocham". Matka wywierając wpływ  na dziecko, w której żyje prawdziwa miłość własna, wpaja dziecku pojęcie czym jest miłość, radość i szczęście, jak to, że jest kochane przez matkę, która kocha samą siebie.
Miłość ojcowska jest miłością warunkową : "Kocham cię, ponieważ…" Znaczenie ojca w pierwszych latach dziecka nie da się porównać ze znaczeniem, jakie odgrywa matka.  Ojciec reprezentuje   drugi biegun ludzkiego istnienia : świat myśli, przedmiotów, świat prawa i ładu, dyscypliny, podróży i przygody. Ojciec jest tym, który uczy dziecko  i wskazuje mu drogę w świat, który przynosi do domu różne doświadczenia.
Te dwa rodzaje miłości są dziecku  potrzebne do rozwoju, aby mogło uczyć się od rodziców odmiennego spojrzenia na świat myśli i emocji.
Miłość matki nie powinna stać na przeszkodzie rozwojowi dziecka, nie usiłuje nagradzać bezradności. Matka powinna ufać życiu, nie powinna być przesadnie lękliwa i zarażać dziecka swoim niepokojem czy nadopiekuńczością. Powinna starać się, aby dziecko stało się niezależne  i  aby w końcu od niej odeszło. Natomiast miłość ojcowska powinna kierować się pewnymi zasadami i wymaganiami, powinna być cierpliwa i wyrozumiała niż posługiwać się groźbami i narzucaniem swojego autorytetu. Miłość ojca daje dziecku możliwość zbudowania własnej siły i dziecko potrafi rządzić się własnym rozumem.
W czym zatem przejawia się czynny charakter miłości rodzicielskiej? Przede wszystkim w trosce i opiece, które wyrażone są działaniem rodziców w zaspokojeniu  u dziecka poczucia bezpieczeństwa, zapewnieniu  pokarmu, odpowiednich  warunków materialno -  bytowych. Odpowiedzialności, zmierzającej do budowania poczucia własnej wartości dziecka, dziecko czuje się bezwarunkowo kochane, rodzic potrafi wyznaczyć jasne i sprawiedliwe zasady. Jest w stanie wysłuchać pomysłów, pragnień dziecka i w miarę swoich  możliwości je zaspokoić. A także  poświęca tyle  uwagi, aby dzieci dorastały ze świadomością, że ich opinie się liczą. 
Kolejnym ważnym przejawem miłości rodzicielskiej jest poszanowanie i okazywanie miłości dziecku, które wyraża się w zachowaniach skierowanych do dziecka:
 • wspólna zabawa, czytanie, oglądanie, rozmowy o sprawach codziennych jako czas tworzenia się więzi i relacji między dorosłym i dzieckiem
 •  okazujemy sobie czułość  i mówimy,  jak bardzo się  kochamy
 •  kontakt fizyczny – tulenie, głaskanie, poklepywanie, siłowanie, całowanie nie naruszające  poczucia godności dziecka.
Jako czwarty element miłości rodzicielskie uznaje się poznanie. Szacunek do dziecka jako osoby. Znajomość mocnych, słabych stron i jego postaw. Obserwacja dziecka w różnych sytuacjach, rozpoznawanie  reakcji  i  emocji, uczuć dziecka, jakie  towarzyszą w  rozwoju  poznawczym,  społecznym i emocjonalnym.
POSTAWY RODZICIELSKIE , które godzą w dziecko i nie wpływają na jego dobrostan to:
 • NADMIERNIE WYMAGAJĄCE   stawienie zbyt wygórowanych oczekiwań i wymagań, zadań nieadekwatnych do wieku
 • UNIKAJĄCE, rodzic nie odczuwa przyjemności z kontaktu z dzieckiem, jest zbyt zajęty swoimi sprawami
 • NADMIERNIE OCHRANIAJĄCE , opiekun nie stara się szanować autonomii dziecka, jest nadopiekuńczy, wyręczający dziecko, przyjmuje negatywną, agresywną postawę godząc w samodzielność i niezależność dziecka
 • ODTRĄCAJĄCE rodzic przejawia chłód emocjonalny wobec dziecka, nie okazuje uczuć, przybiera obojętną mało zaangażowaną postawę wobec wychowania i opiekowania się dzieckiem.
STYLE WYCHOWAWCZE
Nieodłącznym elementem wychowania są style wychowawcze, jakie rodzice stosują wobec dzieci. Zastanówmy się zatem czego uczą się dzieci od dorosłych.
W podejście przyzwalającym rodzic ma trudność z określaniem granic, najczęściej rozwiązuje problemy drogą perswazji, władza i kontrola jest w rękach dzieci

Czego uczą się dzieci?„Zasady są dla innych nie dla mnie. Robię to, na co mam ochotę”
Rodzice służą dzieciom i są odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów swoich dzieci.
W dzieciach rozwija się  brak szacunku dla autorytetów, skupienie się na sobie, niedojrzałe zachowania oraz niska umiejętność kontrolowania własnych potrzeb i impulsów.

Jak dzieci reagują?Podważają  granice
Ignorują zasady i autorytety
Wyczerpują rodziców utarczkami słownymi
W podejściu autorytarnym /restrykcyjnym/ rodzice usiłują kształtować, kontrolować i oceniać zachowania oraz postawy swoich dzieci z ustalonymi standardami zachowania wg.pobudek ideologicznych bądź teologicznych. Taki rodzic ceni posłuszeństwo jako cnotę i preferuje karzące nacechowane siłą środki w celu ograniczenia woli dziecka.

Czego uczą się dzieci?
Bolesnych metod komunikowania się
Nie mają wpływu na rozwiązania

Jak reagują dzieci?
Gniewem, uporem, zemstą , buntem, wycofaniem się, podporządkowaniem, są pełne lęku, brak im spontaniczności  i radości
Najbardziej skuteczny i korzystnie oddziałujący system wychowawczy, gdzie nie ma przegranych i wygranych jest system oparty na  podejściu demokratycznym. Rodzic potrafi określić wolność w ramach granic. Rozwiązywanie problemów odbywa się poprzez współpracę i zachętę  do działania, a komunikacja oparta jest na szacunku, aktywności  rodziców i dzieci. Dzieci otrzymują tyle władzy i kontroli, by potrafiły sobie z nimi odpowiedzialnie poradzić.

Czego uczą się dzieci? Odpowiedzialności,  szacunku dla zasad i autorytetów,  samokontroli, niezależności.

Jak reagują dzieci ?Poważnie traktują  słowa rodziców
Są chętne do współpracy, samodzielne, towarzyskie, zadowolone , o wysokim poczuciu własnej wartości
Przestrzegają zasad i granic im stawianych.
               Z analizy zachowań relacji rodzic - dziecko wynika, że gdy dziecko posiada ciepłych, demokratycznych rodziców i  wychowywane jest w domu pełnym szacunku dla drugiego człowieka i miłości posiądzie kapitał na swoje dalsze dorosłe życie. Dysponuje ono odpowiednimi modelami, z którymi może się identyfikować, zna uzasadnienie działań i norm. Ma również okazję do uczenia się na własny rachunek - metodą prób i błędów - w jaki sposób jego działania wywierają wpływ na innych i na nie samo.
                                                                                                                             OPRACOWAŁA
Pedagog, Psychoterapeuta
Małgorzata Kruszakin

Literatura:

 1. Erich From „O sztuce miłości”    Wyd. Sagittarius  Warszawa 1992
 2. Martin Hebert „Co wolno dziecku, rozsądne ustalanie granic”    Wyd. GWP Gdańsk  2004
 3. Becky A. Bailey „Łatwo kochać, trudno dyscyplinować”    Wyd. Rebis Poznań 2009

Odnośnik: