REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – KLAS V – VIII I PONADPODSTAWOWYCH

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII”

POD HASŁEM:
„PRZEŁAMUJEMY BARIERY”

TEMAT PRACY LITERACKIEJ

„KAŻDY MA SWOJE BARIERY, OGRANICZENIA – JAK TY POKONUJESZ SWOJE?”


Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice

Organizator konkursu:
 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Oławie;
 2. Biblioteka Pedagogiczna w Oławie.
Cele konkursu:
 • Wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • Uwrażliwianie na piękno ojczystego języka;
 • Stwarzanie możliwości wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej życiem, doświadczeniem uczniów napotykających na swej drodze, w czasie edukacji szkolnej, problemy dotyczące nauki czytania i osiągających sukcesy w pokonywaniu wymienionych problemów;
 • Przybliżenie uczniom, społeczności szkolnej, rodzicom idei Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół ponadpodstawowych, posiadających opinię stwierdzającą specyficzne trudności szkolne;
 • Każdy autor może przygotować jedną pracę przedstawiającą własną drogę w pokonywaniu doświadczanych problemów w nauce czytania i pisania, matematyki;
 • Autor przygotowuje pracę w formie pisemnej – odręcznej pt. „KAŻDY MA SWOJE BARIERY, OGRANICZENIA – JAK TY POKONUJESZ SWOJE? (autor sam decyduje w jakiej formie przygotowuje wypowiedź pisemną, którą np. może stanowić: opowiadanie, bajka, charakterystyka, list, rozprawka, sprawozdanie, reportaż, i inne);
 • Do pracy pisemnej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (zamieszczona jest w załączniku) oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku dla rodziców osób niepełnoletnich lub zgodę na przetwarzanie wizerunku dla osób pełnoletnich (w załączeniu);
 • Pracę należy przekazać do dnia 30.11.2022 roku na adres POPPPiDM, 55-200 Oława, pl. Zamkowy 18.
Rozstrzygnięcie konkursu literackiego:
 • Oceny prac dokona komisja konkursowa, a stanowi ją zespół organizatorów, którzy ocenią: walory artystyczne, oryginalność prac, zgodność z podaną tematyką, zastosowanie elementów typowych dla wybranej przez uczestnika konkursu formy wypowiedzi, redagowanie pracy zgodnie z podstawowymi zasadami ortografii;
 • Zwycięzca otrzyma tytuł „Mistrza Ortografii” (w kategorii szkoły podstawowej i ponadpodstawowej);
 • Organizatorzy dopuszczają nagrodzenie dwóch osób, które otrzymają jednakową ilość punktów;
 • Organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie II i III miejsca;
 • Komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień;
 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;
 • O rozstrzygnięciu konkursu i terminie wręczenia nagród uczestnicy i ich opiekunowie zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie.
Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Halina Pawińska – wicedyrektor POPPPiDM w Oławie, pl. Zamkowy 18, tel.: 71 313 22 39, 71 303 39 23

Zapraszamy do udziału w konkursie, dziękujemy za zainteresowanie
koordynator przedsięwzięcia
Halina Pawińska i organizatorzy

Załączniki :

oraz zgody na przetwarzanie: