SPRAWOZDANIE Z EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2021

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprosił dzieci, uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli do udziału w XVII edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji organizowanego w dniach 4.10.2021 – 10.10.2021 roku.
W bieżącym roku szkolnym celem przedsięwzięcia było tradycyjnie  propagowanie skutecznych  sposobów podnoszenia świadomości wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli problemu dzieci i uczniów z utrudnieniami
w nabywaniu kluczowych umiejętności szkolnych dotyczących głównie kształtowania umiejętności w obszarze czytania oraz pisania i matematyki. Organizatorom zależało na pokazaniu dobrych praktyk, standardowych oraz dostępnych metod, wartościowych i skutecznych sposobów wspierających dzieci i uczniów w rozwiązywaniu  trudności edukacyjnych.
Patronat nad kolejną edycją ETŚD przyjął Pan Zdzisław Brezdeń – Starosta Powiatu Oławskiego, który w liście skierowanym do Dyrektora POPPPiDM – Pani Danuty Troski podkreślił, iż działania, inicjatywy podejmowane w Ośrodku propagujące skuteczne sposoby przezwyciężania trudności edukacyjnych zawsze spotykają się w środowisku z uznaniem, jak również poparciem i przychylnością samorządu powiatowego.
Zainteresowana grupa rodziców, nauczycieli, uczniów i młodzieży przyjęła zaproszenia organizatorów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji do udziału w proponowanych przedsięwzięciach oraz Powiatowym Konkursie pt. „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”.
Pieczę nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia oraz Konkursu  sprawowała koordynator Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Halina Pawińska – wicedyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.
Zainteresowani problemem rodzice, nauczyciele mieli dostęp do informacji na temat pomocy, metod pracy, odpowiednich ćwiczeń, programów przydatnych w  pracy z dziećmi / uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki.
W dniach 8.10.2021 – 29.10.2021 roku organizatorzy ETŚD zaprosili uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych oraz  uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie Powiatowym pt. „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” pod hasłem „Jesteśmy różni – jesteśmy tacy sami”. W bieżącym roku szkolnym z uwagi na sytuację pandemii konkurs miał również formę literacką. Regulamin konkursu przewidywał wykazanie się przez uczestników znajomością reguł poprawnego pisania i stosowania ich w praktyce, stwarzał możliwość wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej własnymi doświadczeniami w nauce czytania, pisania, w nauce matematyki. Konkurs pod względem merytorycznym i logistycznym przygotowała Halina Pawińska i sprawowała nad nim pieczę.
Wyniki konkursu zostaną przedstawione rodzicom, szkolnym specjalistom w trakcie indywidualnych spotkań zaplanowanych na miesiąc grudzień 2021 roku,  odbywających się w POPPPiDM w Oławie. Osobom nagrodzonym zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Nauczyciele, rodzice, pedagodzy, psycholodzy przedszkoli, placówek oświatowych,  szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych  skorzystali z zaproszenia pracowników Biblioteki Pedagogicznej – mieli możliwość zapoznania się z publikacjami dotyczącymi możliwości diagnozowania, udzielania wsparcia i pomocy w przedszkolu, szkole dzieciom, uczniom o specyficznych trudnościach  w czytaniu i pisaniu, w nauce matematyki, stosowania metod i narzędzi oraz standardowych technik w pracy z dzieckiem/uczniem wymagającym pomocy.
Wystawę określonych publikacji przygotowali pracownicy Biblioteki Pedagogicznej Pani Grażyna Mądra i Agnieszka Koczur. Prezentacja odbyła się w ramach modułu programowego ETŚD pt. „Prezentacja książek, artykułów i czasopism oraz zestawień bibliograficznych na temat dysleksji rozwojowej”.
Dzieci 7 - letnie uczęszczające do przedszkola wraz z nauczycielami zaproszono do udziału w warsztatach pod hasłem „Rerki, kapki, szumki, syczki…tak ćwiczą nasze języczki”. Autorkami i prowadzącymi warsztaty były: logopedzi/pedagodzy Agata Piotrowska i Anna Poparda-Amrogowicz.  Celem podjętego przedsięwzięcia było stymulowanie rozwoju mowy dzieci poprzez trening sprawności artykulacyjnej,  gramatycznej i leksykalnej mowy oraz trening funkcji słuchowych. Uczestnicy zajęć 19 osób -  mieli możliwość zdobyć nowe doświadczenia werbalne, poznać sposoby utrwalania prawidłowej wymowy głosek. Zajęcia warsztatowe były przeprowadzone w dniu 21.10.2021 roku, wówczas była możliwość wejścia osób prowadzących do szkoły. Warsztaty zostały zakończone wręczeniem pamiątkowych upominków uczestnikom zajęć. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe.
W  dniach 6.10.2021 roku zaproszono również zainteresowanych rodziców, nauczycieli, szkolnych specjalistów do udziału z dziećmi w Punkcie diagnozy „Ryzyka dysleksji” celem prowadzenia wstępnej diagnozy w kierunku  specyficznych trudności związanych z nauką czytania i pisania, matematyki mogących wystąpić u dziecka w wieku przedszkolnym, przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego oraz wczesnoszkolnym (uczniów klas I - III szkoły podstawowej).
W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji specjaliści udzielili zainteresowanym rodzicom, opiekunom, nauczycielom konsultacji, porad w dniach 04.10 – 06.10. 2021 roku w ramach przedsięwzięcia pt.:
„Jak wspierać i skutecznie pomagać  dzieciom i uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania”.
Psycholodzy, pedagodzy, neuroterapeuci, logopedzi udzielili osobom zainteresowanym konsultacji w sprawie:
 • aktualnych przepisów oświatowych regulujących sytuację edukacyjną dziecka,  ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania, matematyki, ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych  do potrzeb i możliwości dziecka w zakresie kolejnych przedmiotów szkolnych,
 • objawów „ ryzyka dysleksji” (od wczesnego etapu rozwoju dziecka),
 • opóźnionego rozwoju mowy i jego skutków dla nauki czytania i pisania,
 • gotowości szkolnej dzieci  7  letnich,
 • pomocy w nauce w warunkach domowych,
 • emocji towarzyszących dzieciom, uczniom, młodzieży z trudnościami w nauce,
 • wsparcia ze strony rodziców,
 • standardowych programów terapeutycznych, profilaktycznych o konstrukcji metodycznej umożliwiającej pracę dziecku w domu pod kontrolą rodziców – w ramach prezentacji programów,
 • procedur obowiązujących w sprawie diagnozy i wydawania opinii – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 01.02.2013 roku,
 • praw i obowiązków ucznia posiadającego opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • instytucji udzielających pomocy, wsparcia  dzieciom ze specyficznymi trudnościami szkolnymi.
W tegorocznej edycji ETŚD udział wzięli zainteresowani uczniowie, rodzice, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele oraz osoby zaangażowane na rzecz realizowanych działań.
Dziękujemy - za współpracę i zaangażowanie na rzecz zrealizowanych przedsięwzięć, Konkursu - prowadzonych w ramach XVII edycji  ETŚD w Oławie - Dyrektorom Szkół, Przedszkoli, Nauczycielom, Pedagogom, Psychologom, Rodzicom, Opiekunom, Dzieciom, Uczniom i Młodzieży:
  Wicedyrektor POPPP i DM – Halina Pawińska
Koordynator działań na rzecz ETŚD
oraz współpracownicy