Projekt na półmetku!

Powiat Oławski przystąpił do projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie oławskim” realizowanego w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III, Działanie 3.5.), którego celem jest przygotowanie zmian w zakresie wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli. Projekt przekazano do realizacji Powiatowemu Ośrodkowi Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.

W projekcie uczestniczy 37 szkół i przedszkoli (S/P) w tym: 5 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 9 szkół ponadgimnazjalnych. Ze S/P uczestniczących w projekcie utworzono 33 grupy szkoleniowe.

W pierwszym roku realizacji projektu (rok szkolny 2013/2014) we wszystkich S/P zrealizowano Roczne Programy Wspomagania, które powstały przy współpracy Szkolnych Organizatorów Rozwoju z dyrektorami na podstawie jednej wybranej spośród katalogu 24 ofert doskonalenia proponowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Najczęściej wybieranymi tematami spośród ofert doskonalenia w ramach projektu były: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”, „Ocenianie kształtujące”, „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła”, „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?”, „Nauczyciel 45+”.

Każda z wybranych przez S/P uczestniczące w projekcie ofert doskonalenia pozwoliła na wprowadzenie pozytywnych zmian w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Łącznie zrealizowano 594 godzin szkoleń dla nauczycieli, po 18 w każdej ze S/P uczestniczących w projekcie. Szkolenia w formie warsztatów, wykładów i konsultacji prowadzone były przez ekspertów Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

Poza szkoleniami nauczyciele i dyrektorzy mieli okazję uczestniczyć w pracach 5 różnych sieci współpracy i samokształcenia: „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”; „Jak radzić sobie ze szkolną absencją-bezpieczeństwo uczniów w szkole”; „Praca z nowoczesnymi technologiami”; „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”; „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”. Praca w ramach sieci umożliwiła pozyskanie metodycznego i merytorycznego wsparcia oraz aktywną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami.

W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono 75 godzin spotkań w ramach sieci: 15 godzin z ekspertem (po 1 spotkaniu w każdej z sieci) oraz 60 godzin z koordynatorami sieci (po 4 spotkania w każdej z sieci).       

W celu poznania opinii na temat przeprowadzanych w ramach projektu szkoleń opracowano „Ankietę badania satysfakcji z przeprowadzonego szkolenia”, która była rozdawana uczestnikom każdorazowo na koniec spotkania. Uczestnicy pozytywnie ocenili zorganizowane szkolenia.

Rok szkolny 2014/2015 będzie następnym etapem realizacji projektu. Nauczyciele S/P będą mieli okazję doskonalić swoje umiejętności w ramach kolejnych ofert doskonalenia.

Sporządziła:   Maria Szymków