KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – 2023 r.

ADRESACI:

Kurs skierowany jest do osób zamierzających prowadzić zajęcia praktyczne u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych jako instruktor praktycznej nauki zawodu.
W kursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane poniższą tematyką, w szczególności:
pracownicy lub właściciele zakładów prowadzących zajęcia praktyczne z uczniami czy opiekunowie
praktyk zawodowych.
Kandydat na instruktora powinien spełniać warunki i wymagania określone w § 10 ust.4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r., w sprawie praktycznej nauki zawodu, w wymiarze
48 godzin w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. 2019, poz.391)


CZAS TRWANIA I SPOSÓB ORGANIZACJI KURSU

Kurs organizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019
r., w sprawie praktycznej nauki zawodu, w wymiarze 48 godzin, w tym 40 godzin realizowanych jest
online na platformie TEAMS oraz 8 godzin umiejętności dydaktycznych stacjonarnie w siedzibie PODN
w Oławie.
Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i
metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.
Łączny wymiar to 48 godzin, w tym:
1) zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.;
2) umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).


RAMOWY PROGRAM KURSU

I. Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy – 5 godz.
II. 
Podstawy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” – 8 godz.
III. 
Metodyka praktycznej nauki zawodu – 27 godz.
IV. 
Umiejętności dydaktyczne – 8 godz. (realizowane w środowisku pracy oraz poza środowiskiem pracy).


Kurs kończy się egzaminem złożonym z części pisemnej i praktycznej.
Ukończenie szkolenia kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu tego kursu.


  • Koszt: 660 zł/os.
  • Czas trwania: maj – czerwiec 2023
  • Termin zgłoszenia: do 19.05.2023r


Ogólne Warunki Umowy uczestnictwa w Kursie pedagogicznym dla instruktorów praktycznej nauki zawodu – odnośnik


Zgłoszenia udziału w kursie pedagogicznym przyjmujemy do dnia 19.05.2023 r. (piątek) na adres email:  sekretariat-podn@poradnia.olawa.pl (po wcześniejszym zeskanowaniu wypełnionego zgłoszenia) e-mailem lub w siedzibie naszego Ośrodka.


Druk zgłoszenia dostępny w załączniku poniżej.


Załącznik:

6