SPRAWOZDANIE Z EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 2020

Powiatowy Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie zaprosił przedszkolaków, uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli do udziału w XVI edycji obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji organizowanego w dniach 5.10.2020 – 11.10.2020 roku.
W bieżącym roku szkolnym celem przedsięwzięcia było tradycyjnie  propagowanie skutecznych  sposobów podnoszenia świadomości wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli problemu dzieci i uczniów z utrudnieniami w nabywaniu kluczowych umiejętności szkolnych dotyczących  głównie kształtowania umiejętności w obszarze czytania oraz pisania i matematyki. Organizatorom zależało na pokazaniu dobrych praktyk, standardowych oraz dostępnych metod, wartościowych i skutecznych sposobów wspierających dzieci i uczniów w rozwiązywaniu  trudności edukacyjnych.
Patronat nad kolejną edycją ETŚD przyjął Pan Zdzisław Brezdeń – Starosta Powiatu Oławskiego, który w liście skierowanym do dyrektora POPPPiDM podkreślił, iż działania, inicjatywy podejmowane w Ośrodku propagujące skuteczne sposoby przezwyciężania trudności edukacyjnych zawsze spotykają się w środowisku z uznaniem, jak również poparciem i przychylnością samorządu powiatowego.
Zainteresowana grupa rodziców, nauczycieli, uczniów i młodzieży przyjęła zaproszenia organizatorów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji do udziału w proponowanych przedsięwzięciach oraz Powiatowym Konkursie pt.  „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii”.
Pieczę nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia oraz Konkursu  sprawowała koordynator Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Halina Pawińska – wicedyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie.
Zainteresowani problemem rodzice, nauczyciele mieli dostęp do informacji na temat pomocy, metod pracy, odpowiednich ćwiczeń, programów przydatnych w  pracy z dziećmi / uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki.
W dniu 8.10.2020 roku organizatorzy ETŚD zaprosili uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych oraz  uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie Powiatowym pt. „I Ty możesz zostać Mistrzem Ortografii” pod hasłem „Dysleksja inspiruje do (nie) zwykłych działań”.
W bieżącym roku szkolnym z uwagi na sytuację pandemii konkurs miał formę literacką, oprócz wykazania się przez uczestników znajomością reguł poprawnego pisania i stosowania ich w praktyce, stwarzał możliwość wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej życiem, dorobkiem twórczym znanych artystów, naukowców, osób z dysleksją.   Konkurs pod względem merytorycznym i logistycznym przygotowała Halina Pawińska
i sprawowała nad nim pieczę. Komisja konkursowa nagrodziła 7 uczniów.
Wyniki konkursu zostaną przedstawione rodzicom, szkolnym specjalistom w trakcie indywidualnych spotkań zaplanowanych na miesiąc grudzień 2020 roku,  odbywających się w POPPPiDM w Oławie. Osobom nagrodzonym zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Nauczyciele, rodzice, pedagodzy, psycholodzy przedszkoli, placówek oświatowych,  szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych  skorzystali z zaproszenia pracowników Biblioteki Pedagogicznej – mieli możliwość zapoznania się z publikacjami dotyczącymi możliwości diagnozowania, udzielania wsparcia i pomocy w przedszkolu, szkole dzieciom, uczniom o specyficznych trudnościach  w czytaniu i pisaniu, w nauce matematyki, stosowania metod i narzędzi oraz standardowych technik w pracy z dzieckiem/uczniem wymagającym pomocy.
Wystawę określonych publikacji przygotowała kierownik Biblioteki Pedagogicznej Pani Anna Chawawko. Prezentacja odbyła się w ramach modułu programowego ETŚD pt. „Prezentacja książek, artykułów
i czasopism oraz zestawień bibliograficznych na temat dysleksji rozwojowej”.
Dzieci 5 – 6 letnie uczęszczające do przedszkola wraz z nauczycielami zaproszono do udziału w warsztatach pod hasłem „Rerki, kapki, szumki, syczki…tak ćwiczą nasze języczki”. Autorkami i prowadzącymi warsztaty były: logopedzi/pedagodzy Agata Piotrowska i Anna Poparda-Amrogowicz. Cel podjętego przedsięwzięcia to stymulowanie rozwoju mowy dzieci poprzez trening sprawności artykulacyjnej,  gramatycznej i leksykalnej mowy oraz trening funkcji słuchowych. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zdobyć nowe doświadczenia werbalne, poznać sposoby utrwalania prawidłowej wymowy głosek. Zajęcia warsztatowe zostaną przeprowadzone w okresie, kiedy będzie możliwość wejścia osób prowadzących do przedszkola i zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem twórczych metod wspierających rozwój dziecka. Warsztaty zakończą się wręczeniem pamiątkowych upominków uczestnikom zajęć. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe.
      Tegoroczny ETŚD był także okazją do otwarcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oławie w ramach działalności Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów i Psychologów. Podczas spotkania, w którym uczestniczyło 9 osób,  prowadzonego w dniu 8.10.2020  roku koordynator Sieci przedstawiła jej założenia, cele i zadania.   
W  dniach 5 - 9.10.2020 roku zaproszono również zainteresowanych rodziców, nauczycieli, szkolnych specjalistów do udziału z dziećmi w Punkcie diagnozy „Ryzyka dysleksji” w celu prowadzenia wstępnej diagnozy w kierunku  specyficznych trudności związanych z nauką czytania i pisania, matematyki mogących wystąpić u dziecka w wieku przedszkolnym, przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego oraz wczesnoszkolnym (uczniów klas I - III szkoły podstawowej).
 W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji specjaliści udzielili zainteresowanym rodzicom, opiekunom, nauczycielom konsultacji, porad w ramach przedsięwzięcia pt.: „Jak wspierać i skutecznie pomagać  dzieciom i uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania”.
Psycholodzy, pedagodzy, neuroterapeuci, logopedzi udzielili osobom zainteresowanym konsultacji w sprawie:
 • aktualnych przepisów oświatowych regulujących sytuację edukacyjną dziecka,  ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania, matematyki, ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych  do potrzeb i możliwości dziecka
  w zakresie kolejnych przedmiotów szkolnych,
 • objawów „ ryzyka dysleksji” (od wczesnego etapu rozwoju dziecka),
 • opóźnionego rozwoju mowy i jego skutków dla nauki czytania i pisania,
 • gotowości szkolnej dzieci  7  letnich,
 • pomocy w nauce w warunkach domowych,
 • emocji towarzyszących dzieciom, uczniom, młodzieży z trudnościami
  w nauce,
 • wsparcia ze strony rodziców,
 • standardowych programów terapeutycznych, profilaktycznych
  o konstrukcji metodycznej umożliwiającej pracę dziecku w domu pod kontrolą rodziców – w ramach prezentacji programów,
 • procedur obowiązujących w sprawie diagnozy i wydawania opinii – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 01.02.2013 roku,
 • praw i obowiązków ucznia posiadającego opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • instytucji udzielających pomocy, wsparcia  dzieciom ze specyficznymi trudnościami szkolnymi.
W tegorocznej edycji ETŚD udział wzięli zainteresowani uczniowie, rodzice, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, nauczyciele oraz osoby zaangażowane na rzecz realizowanych działań.
Dziękujemy - za współpracę i zaangażowanie na rzecz zrealizowanych przedsięwzięć, Konkursu - prowadzonych w ramach XVI edycji  ETŚD w Oławie - Dyrektorom Szkół, Przedszkoli, Nauczycielom, Pedagogom, Psychologom, Rodzicom, Opiekunom, Dzieciom, Uczniom i Młodzieży:
Wicedyrektor POPPPiDM – Halina Pawińska
Koordynator działań na rzecz ETŚD 
oraz współpracownicy.